Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực cán đích 2021

Thời gian qua, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc...
Thời gian qua, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc; đồng thời đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành khối lượng lớn công việc, từ những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra. 
 
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực cán đích 2021
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông chỉ đạo những tháng cuối năm 2021 toàn ngành phấn đấu đạt tiến độ và chất lượng công việc
 
• TỶ LỆ TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIẢM TỪ 20,91% XUỐNG CÒN 13,17%
 
Một trong những nhiệm vụ nổi bật trọng yếu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đó là tham mưu thực hiện tốt các mặt công tác sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát quy định và tình hình thực tiễn tại địa phương để hướng dẫn ban tổ chức cấp ủy phối hợp với văn phòng cấp ủy kịp thời tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy. Tham mưu điều động, bố trí 15 cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời đề xuất cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021 trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 
Đến thời điểm này, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu, triển khai hoàn thành 15/18 nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 
Về tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, đã tham mưu sơ kết và đề xuất điều chỉnh Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 4/1/2018 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp tỉnh. Cụ thể, có 29/29 cơ quan, địa phương, đơn vị có điều chỉnh; tỷ lệ tinh giản biên chế toàn tỉnh giảm từ 20,91% xuống còn 13,17%. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo và Ban Nội chính Tỉnh uỷ ngay sau khi điều chỉnh đề án vị trí việc làm...
 
• CÔNG TÁC CÁN BỘ BẢO ĐẢM ĐÚNG QUY TRÌNH
 
Liên quan đến công tác cán bộ - một nhiệm vụ trọng yếu xuyên suốt được Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch và bảo đảm đúng quy trình, quy định.
 
Thống kê trong 10 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác hiệp y điều động 1 trường hợp và bổ nhiệm cán bộ 6 trường hợp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 32 trường hợp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ cán bộ gắn với triển khai thực hiện phần mềm thí điểm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Hướng dẫn về quy trình, thủ tục tiếp nhận vào làm công chức; tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể sang khối Nhà nước và ngược lại. Từ đầu năm đến nay đã quyết định điều động cán bộ từ khối Đảng sang khối Nhà nước 16 đồng chí; tiếp nhận 26 đồng chí về công tác tại khối Đảng.
 
Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra trên 215 tổ chức đảng (tăng gần 40%), 933 đảng viên (tăng 57%); trong 9 tháng đầu năm đã kỷ luật 169 đảng viên (tăng 176% so cùng kỳ)...
 
Tuy nhiên, tại buổi tổng kết hoạt động 10 tháng 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, bất cập và xác định giải pháp khắc phục, phương hướng trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, một số cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có lúc còn hạn chế. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; số cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài chính, trong phòng, chống dịch COVID-19... phải xem xét xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác vẫn còn. Công tác phối hợp, nắm tình hình, lập hồ sơ chính trị hiện nay đối với cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm còn lúng túng, khó khăn. Tinh thần tự phê bình, phê bình, “tự soi”, “tự sửa” của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hạn chế, có lúc, có nơi còn nể nang, ngại va chạm. Do tình hình COVID-19, nên việc sinh hoạt hàng tháng ở một số chi bộ đông đảng viên còn khó khăn, bất cập, vừa sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng vừa phải phòng, chống dịch COVID-19...
 
Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; thực hiện “5 hóa” (hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động) và “3 không” (không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm) gắn với cải cách hành chính, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; không chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”. Trong quá trình tham mưu triển khai, thực hiện chú ý tính sáng tạo, tính định hướng; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay để biểu dương. Chuẩn bị phương án cho năm 2022, theo hướng xác định vấn đề nào là trọng tâm, trọng điểm; vấn đề nào là đột phá, then chốt để có giải pháp lãnh đạo, tránh chung chung.
 
NGUYỆT THU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây